Wybrane
Twoje
Powiadomienia
Profil

REGULAMIN

Definicje

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Serwis - serwis internetowy „Katecheza w sieci” znajdujący się pod adresem kwj.pl obejmujący wszystkie materiały znajdujące się na podstronach i subdomenach w/w serwisu.
 • Wydawca – Wydawnictwo „Jedność” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 4, 25-025 Kielce, NIP 657-001-14-69, Dane kontaktowe: tel. 41 349 50 00, 41 368 11 10, fax. 41 343 26 51, infolinia: 801 163 160, e-mail katecheza@jednosc.com.pl
 • Moderator – użytkownik serwisu powołany przez Wydawcę mający zadanie utrzymywania porządku i weryfikacji treści zamieszczanych w serwisie.
 • Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w serwisie.

 

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem kwj.pl. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
 • Zasady korzystania z serwisu

 

Zabronione jest w szczególności:

 • Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą serwisu materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
 • Posiadanie więcej niż jednego konta/loginu przez jedną osobę/użytkownika,
 • Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
 • Rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących (zakaz podszywania się pod innego Użytkownika).
 • Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
 • Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
 • Jakiekolwiek rozpowszechnienie/zamieszczenie/nakłanianie do pobrania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania.
 • Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
 • Rozpowszechnianie, bez zgody Wydawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
 • Publikowanie wpisów/komentarzy nie zawierających merytorycznej treści związanej z danym tematem, zawierających szkodliwe materiały, wprowadzające w błąd.
 • Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu miejscach/stronach serwisu.
 • Publikowanie wpisów/komentarzy naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
 • Publikowanie wpisów/komentarzy niezgodnych z tematyką danego tematu lub wątku dyskusji/komentarzy.
 • Publikowanie wpisów/komentarzy obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
 • Publikowania informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron/materiałów o charakterze krótkotrwałym).
 • Publikowanie małych załączników jeden pod drugim stanowiących ten sam dokument, publikowania załączników nie związanych z tematem lub znajdujących się już w serwisie.
 • Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.

 

Moderatorzy

 • Po zgłoszeniu naruszenia prawa lub obowiązujących regulaminów moderatorzy mogą:
 • Wydawać zalecenia użytkownikom, co do korzystania z Serwisu w zgodzie z obowiązującym regulaminem.
 • Udzielać upomnień oraz blokować użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminie.
 • W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń moderatorów zablokować konto/konta Użytkownika na stałe.
 • Dostosować treść Serwisu, aby była ona zgodna z zasadami określonymi w regulaminie poprzez: edycję wpisów/komentarzy, ich usuwanie oraz przenoszenie w ramach Serwisu.
 • Moderatorzy powoływani są przez przedstawiciela Wydawcy.

 

Usuwanie konta użytkownika

 • W przypadku, gdy zarejestrowany użytkownik nie korzysta z konta przez okres przekraczający 36 miesięcy lub rażąco narusza prawa serwisu Wydawca może usunąć konto użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 • W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.